இலங்கையின் சிறு விளம்பரங்கள் : 25-11-2018 - 01-12-2018

திரு நிறைவு விவாகபொருத்துனர் மணமகன் விபரங்கள்- பருத்தித்துறை

மணமகன்: யாழ் இந்து வேளாளர்
பிறந்த ஆண்டு- 1981
நட்சத்திரம்:  சித்திரை 4ம் பாதம்
உயரம்-5.8
பாவம் 38 
படிப்பு: B.S.C in Computer Science. இலண்டனில் உள்ளார்(H.103)
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 


மணமகன்: வேளாளர் 
பிறந்த ஆண்டு: 1984
நட்சத்திரம்: கேட்டை 4ம் பாதம்
உயரம் 5.11
பாவம் 32
படிப்பு:  B.S.C Science(H.147)
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 


மணமகன்: கோவியர் 
பிறந்த ஆண்டு: 1981
நட்சத்திரம்: உத்திராடம் 1ம் பாதம்
உயரம்: 5.7, சூரியன், செவ்வாய் 12 இல்,
பாவம்-23
படிப்பு:  B.B.A. SL, MBA.UK, CIMA Accountant இலண்டனில் உள்ளார்(3K.100
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 


மணமகன்: கேவியர்
பிறந்த ஆண்டு:  1984
நட்சத்திரம்: சுவாதி 2 ம் பாதம்
உயரம்: 5.7
பாவம் 40
படிப்பு:  B.s.C(hons) in Quantity surveying இலண்டனில் உள்ளார்.
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 


மணமகன்: R.C. குருகுலம்
பிறந்த ஆண்டு: 1987
உயரம்: 5.9 
படிப்பு: A/L. Computing dip.Manager- U.K. P.R
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 


மணமகன்:R.C. குருகுலம்
பிறந்த ஆண்டு:1989
உயரம்: 5.8
படிப்பு:  Business Diploma - U.K. P.R
தொடர்புகளுக்கும் Email:- thiruchelvam1964@gmail.com
T.P.+94776213832- Viber: +94773586250 
The contents of this page was created by the user. Lankasri network does not hold any responsibilities for the accuracy, completeness or infringements of any copyright materials of this content. Please report, if you find anything suspicious, abusive or if you think it’s a spam or shouldn’t be on Lankasri network.